Legislativa

Uvedená znění předpisů slouží pouze pro informační účely. Za právně závazná se považují pouze aktuální znění právních předpisů vydaná ve Sbírce zákonů.

Zákony:

Zákon č. 458/2000 Sb.o podmínkých podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Zákon č. 165/2012 Sb.o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Zákon č. 406/2000 Sb.o hospodaření energií

Vyhlášky:

Vyhláška č. 408/2015 Sb.o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Vyhláška č. 349/2015 Sb.o pravidlech trhu s plynem

Vyhláška č. 540/2005 Sb.o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

Vyhláška č. 545/2006 Sb.o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

Vyhláška č. 16/2016 Sb.o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Vyhláška č. 70/2016 Sb.o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

Cenová rozhodnutí ERÚ:

Cenové rozhodnutí č. 6/2016ze dne 25. listopadu 2016,
o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Cenové rozhodnutí č. 7/2016ze dne 25. listopadu 2016,
kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergeice a další regulované ceny.

Cenové rozhodnutí č. 9/2017ze dne 25. listopadu 2016,
kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí NN. 

Cenové rozhodnutí č. 11/2016ze dne 22. prosince 2016,
kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. 

Další dokumenty ERÚ:

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.

Osobní údaje:

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany údajů
ve společnosti Lumius, spol. s r.o. 

lumius.cz > Legislativa